HỜI KHÓA BIỂU NHÓM NHÀ TRẺ

Năm học 2018- 2019

 

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Nhận biết

Thể dục

Tạo hình

(HĐVĐV)

Văn học

Âm nhạc

2

Nhận biết

 

Thể dục

Tạo hình

(HĐVĐV)

Văn học

Âm nhạc

3

Nhận biết

Thể dục

Tạo hình

(HĐVĐV)

Văn học

Âm nhạc

4

Nhận biết

 

Thể dục

Tạo hình

(HĐVĐV)

Văn học

Âm nhạc

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ

Năm học 2018- 2019

 

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Khám phá

Thể dục

LQVT

Tạo hình (Hoặc Âm nhạc)

Văn học

2

Khám phá

 

Thể dục

(Hoặc văn học)

LQVT

(Hoặc văn học)

Tạo hình

Âm nhạc

3

Khám phá

(Hoặc LQVT)

Thể dục

Tạo hình

(Hoặc LQVT)

Âm nhạc

Văn học

4

Văn học

(Hoặc khám phá, Âm nhạc)

Thể dục

LQVT

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ

Năm học 2018- 2019

 

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Khám phá

Thể dục

LQVT

Tạo hình (Hoặc Âm nhạc)

Văn học

2

Khám phá

 

Thể dục

(Hoặc văn học)

LQVT

Tạo hình

Âm nhạc

3

Khám phá

(Hoặc LQVT)

Thể dục

Tạo hình

(Hoặc LQVT)

Âm nhạc

Văn học

4

Văn học

(Hoặc khám phá)

Thể dục

LQVT

Tạo hình

Âm nhạc

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO LỚN

Năm học 2018- 2019

 

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Khám phá

Thể dục

LQVT

Tạo hình (Hoặc Âm nhạc)

Văn học (Hoặc LQCC)

2

Khám phá

(Hoặc LQCC)

Thể dục

LQVT

Tạo hình

Âm nhạc

3

Khám phá

(Hoặc LQVT)

Thể dục

LQCC

Âm nhạc (Hoặc LQVT)

Văn học

4

LQCC

(HoặcVăn học)

Thể dục

LQVT

Tạo hình

Âm nhạc